The Baha'i Faith & Religious Freedom of Conscience


Dear Mr. Glaysher,

Last saturday I published a first article regarding David Kelly and the
possible influence the Baha'i-movement might have had on his work. I
enclose in this e-mail the article.
It's written in Dutch, but the content is based mainly upon quotes and
resources you gave me and my own study of Bahai-documents from their
library. The bottom line is that more research into Kelly's Baha'i-past
is the least the Hutton-inquiry could do in order to shed light on some
very puzzling questions one asks after reading and analysing public
available information.

I am intending to continue work and research on this issue, and keep you updated.

Kind regards,
Maarten


Article published in De Morgen, 06-09-2003, by Maarten Rabaey 

[De Morgen: Is a quality newspaper with a progressive and pro-Belgium oriented editorial board. It is published by De Persgroep, which also publishes Het laatste Nieuws and is printed daily on 41.000 copies.]

Duistere krachten in het hoofd van Kelly
Het werd wel eens vermeld in een klein zinnetje in een Britse krant,
maar niemand stond er tot nu toe echt bij stil. De Britse
VN-wapeninspecteur David Kelly, die ten grondslag lag aan een omstreden
BBC-reportage over het 'aandikken' van Blairs dossier over Saddams
massavernietigingswapens, was lid van de Baha'i-religie. Een sekte,
zeggen haar eigen dissidenten, met een bizarre hidden agenda in Irak.
Waren dit de 'hogere krachten' waar Kelly net voor zijn dood over sprak?
Maarten Rabaey bericht.
Afgelopen maandag getuigde Janice Kelly, weduwe van David, voor de
Hutton-commissie die de omstandigheden van zijn zelfmoord op 18 juli
onderzoekt. In de zaal kon je een speld horen vallen toen de vrouw, die
aan artritis lijdt, via een videoverbinding met haar huis in Oxfordshire
haar getuigenis aflegde. Na over de wetenschappelijke carrière van David
te hebben gepraat, sneed openbaar aanklager James Dingemans het geloof
van David Kelly aan.
- 'We hebben gehoord dat Dr. Kelly een lid werd van het Baha'i-geloof.
Weet u daar iets van?'
- 'Heel weinig maar. Hij hield dat heel privé, voor hemzelf. Het was pas
een paar jaar geleden, misschien vijf of zes jaar, dat ik me realiseerde
dat hij de koran las. Hij werd zachter in de omgang. In zekere zin ging
hij door een spirituele openbaring. Hij las heel veel over het onderwerp
en ontmoette een paar mensen. David ging zeker naar een paar
ontmoetingen in onze regio, tot zowat twee jaar geleden. Daarna nam het
geleidelijk af."
- 'Daarna nam het geleidelijk af?'
- 'Ja, op het gebied van vergaderingen. Zijn geloof verminderde niet.
Dat was zéér belangrijk voor hem, tot op het einde. Geloof ik toch.'
- 'Weet u waarom het geleidelijk afnam?'
- 'Ik denk dat de structuur van gebedswakes in onze regio veranderde. In
plaats van grotere groepen beperkten de ontmoetingen zich tot contacten
met twee of drie mensen. Hij vond dat minder comfortabel.'
Doel van de sekte: Bagdad

Janice Kelly kende niet de hele waarheid. Of werd daar niet om gevraagd
door de openbare aanklager. Of wou ze niet aansnijden. David Kelly was
veel meer betrokken bij de wakes van zijn geloof dan de buitenwereld
aanneemt. Eind juli lekten al de eerste berichten uit over een speech
die Kelly op 5 oktober 2002 gaf voor een dertigtal Baha'i-leden in
Oxfordshire. Daar drukte hij volgens de aanwezigen zijn bezorgdheid uit
over de "interpretatie" van inlichtingen uit het regeringsdossier van
september over Saddams massavernietigingsarsenaal.
Kelly, die in 1999 lid werd van de vijfduizend gelovigen tellende Britse
Baha'i-gemeenschap, gaf zijn toespraak ten huize van Geeta en Roger
Kingdon, in Abingdon, Oxfordshire. Hij sprak gedurende veertig minuten
en gaf zelfs een slide-presentatie over zijn werk als wapeninspecteur in
Irak. Hij eindigde met een vraag--en-antwoordsessie over het dossier,
dat tien dagen daarvoor openbaar was gemaakt in een poging om de
publieke opinie achter de oorlog in Irak te krijgen. Kingdon verklaarde
na Kelly's dood dat de wetenschapper verteld had dat de inlichtingen in
het dossier accuraat waren, maar hij zich ongemakkelijk voelde over de
wijze waarop het document werd geïnterpreteerd.
De spin-doctors van de regering-Blair vertelden de media immers dat het
rapport bewees hoe het Iraakse leger binnen de vijfenveertig minuten
chemische en biologische wapens kon afvuren, dat de Iraki's aanzienlijke
hoeveelheden uranium uit Afrika konden betrekken en dat Irak  binnen de
één tot twee jaar een kernwapen kon produceren, als Saddam de nodige
splijtstoffen kon verzamelen.
BBC-journalist Andrew Gilligan gooide eind mei de knuppel in het
hoenderhok door in het ochtendprogramma Today van Radio 4 te melden dat
"anonieme, welingelichte, bronnen" meenden dat het dossier om de oorlog
aanvaardbaar te maken voor het volk "aangedikt" was. Dat was, in zekere
zin, ook de visie van Kelly, die met de BBC had gesproken.
Roger Kingdon verklaarde in de Britse pers dat Kelly "ambigu" bleef over
wie hij schuldig achtte aan de foute interpretatie van het dossier: de
regering, de media of beide. Het Hutton-onderzoek, dat deze week zijn
eerste sessie verhoren afrondde, zal daar vanaf volgende week verder
uitsluitsel proberen over te krijgen.
Het antwoord op één vraag zal het onderzoek alvast niet kunnen geven.
Waarom gaat een 59-jarige wetenschapper met een rijkgevulde carrière op
een zucht van zijn pensioen drie kilometer van huis tegen een boom aan
zitten, slikt hij het artritismedicijn co-proxamol van zijn vrouw en zet
hij zijn boyscoutsmes in zijn linkerpols? Volgens critici houdt het
Hutton-onderzoek te weinig rekening met zijn Baha'i-geloof. Kelly, het
echtpaar Kingdon, en de andere aanwezigen deelden immers meer dan alleen
maar geloof. Ze deelden een religieuze organisatie met een hogere
missie, waarvan einddoel in Bagdad ligt.

Door zijn vele reizen als wapeninspecteur naar de Iraakse hoofdstad,
werd Kelly door zijn geloofsgenoten beschouwd als een bevoorrechte
getuige. In het dictatoriale Irak van Saddam, waar godsdienst werd
onderdrukt, kon hij immers in de voetsporen treden van Baha'u'llah
(Arabisch voor 'Gods Glorie', mr). Deze Perzische edelman vluchtte
halfweg de negentiende eeuw naar Bagdad na een gevangenschap in Teheran,
waar hij een visioen kreeg over 'Gods wil voor de mensheid'. Baha'u'llah
zag zich als een nieuwe boodschapper die de tegenstrijdigheden uit de
nalatenschap van Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed moest verzoenen.
Veertig jaar lang liet hij geschriften na over zijn mens- en
maatschappijbeeld die vandaag als de basis worden gezien van het
Baha'i-geloof, dat wereldwijd al vijf miljoen aanhangers telt in 200
landen. Hun huidig hoofdkwartier bevindt zich in het Israëlische Haifa
maar vooral Bagdad heeft voor de Baha'i een enorme symbolische
betekenis. Naast het 'Huis van Baha'u'llah' claimen ze er ook het
eigendomsrecht van de 'Tuin van Ridvan' (Paradijs), een plek aan de
oevers van de Tigris waar hun stichter in 1863 na twaalf dagen meditatie
openbaringen kreeg.
Dat Kelly zijn wetenschappelijke opdracht voor de VN-wapeninspectieteams
en de Britse regering heeft laten beïnvloeden door de Baha'i lijkt in
eerste instantie vergezocht. Toch wordt ze vandaag wel aannemelijk
gemaakt door dissidente Baha'i, die al enkele jaren vaststellen hoe hun
liberale en mystieke filosofie steeds meer gedomineerd wordt door een
fundamentalistische, sectaire, strekking.
Een dissident spreekt

"De bemoeienis van de Baha'i-administratie in Dr. Kelly's werk zou
ernstig overwogen en onderzocht moeten worden", zegt FG
in een gesprek met De Morgen. Glaysher is een Amerikaanse academicus uit
Michigan, en lid van de Baha'i sinds 1976. "Alle Baha'i worden geacht
volledig gehoorzaam te zijn als hen iets wordt gevraagd. Kelly zal geen
uitzondering op die regel geweest zijn. Integendeel. De fundamentalisten
binnen onze beweging hebben wellicht zelfs wat meer met hem gewerkt
omdat hij zo'n waardevolle bekeerling was, in navolging van Baha'u'llahs
uitspraken over prominenten."
In de internetbiblioteek van de Baha'i zijn inderdaad talrijke
geschriften terug te vinden van Abdul-Baha, Baha'u'llahs zoon die het
roer van hem overnam van 1892 tot 1921, zoals 'The Importance of Guiding
Distinguished Souls to the Cause' - 'Het Belang om Befaamde Individuen
naar de Zaak te Leiden'.
De 'Zaak' van de huidige Baha'i wordt vandaag niet meer bepaald door
profeten, maar door het zogenaamde Universal House of Justice in Haifa.
Deze interne verkozen instelling bemoeit zich officieel niet met
politiek, maar dat wijzen de dissidenten met talrijke voorbeelden van de hand.
"Hoewel de religie geregeerd wordt door een verkozen instelling hoeft
die geen verantwoording af te leggen aan het electoraat", schreef
ex-Baha'i Karen Bacquet in het vakblad van de American Family
Foundation: "Meer, het hoogste instituut wordt geacht onfeilbaar te
zijn. Achter de liberale en sociale uitstraling schuilt een autoritaire
leidersschapsstructuur. Conformiteit wordt afgedwongen door intimidatie,
sancties, excommunicatie en verstoting uit angst voor een interne
vijand. Baha'i worden aangespoord zoveel mogelijk persoonlijke offers te
brengen. Hoewel ze aangespoord worden zich te mengen onder de andere
godsdiensten worden de huidige wereldsystemen, inclusief de westerse
democratie, gezien als inferieur aan het systeem van Baha'i-bestuur en
aanzien als gedoemd om te verdwijnen."

De 'Zaak' wordt vastgelegd in Vijfjarenplannen. Glaysher stipt aan dat
het heroveren van Irak en de heilige plaatsen van Baha'u'llah voor het
geloof een topprioriteit is. De Baha'i-leiding heeft daarom, wars van
zijn pacifistische filosofie, nooit de Amerikaans-Britse inval in Irak
veroordeeld maar eerder aangemoedigd. Dat stelt ook een boodschap van
het House of Justice naar aanleiding van het Ridvan-feest, in mei van
dit jaar: "De gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten zijn niet
minder significant voor de vooruitgang van onze gemeenschap van de
Allergrootste Naam dan de evolutie van de globale samenleving. Dat de
gebeurtenissen van deze crisis direct een gebied beïnvloeden met een
rijke Baha'i-erfenis zoals Irak, springt in het oog."
'Duistere krachten'

Aanhangers werden door de Britse en Amerikaanse nationale leiding, in
een rondschrijven aangespoord niét te gaan betogen tegen de oorlog.
Vreemd, voor een religie die zich als pacifistisch laat omschrijven.
Meer, de geschriften van de Baha'i lijken het principe van Amerika's
preventieve oorlog door de vingers te zien. Ze stellen dat "een
verovering een lovenswaardige zaak kan zijn, en er tijden zijn waarbij
oorlog de machtige basis wordt van vrede."
Lovenswaardig wordt de oorlog ook voor de beurs van de Baha'i, zegt
Glaysher. "Het Huis van Baha'u'llah en de Tuin van Ridvan zijn
sleutelsites. De vastberadenheid om zich het eigensdomrecht toe te
eigenen en er nieuwe pelgrimsoorden van te maken zijn door de Baha'i al
vaak aangekondigd. Het is goed mogelijk dat men op het verhoogde
inkomenspotentieel aasde. Er zijn in het laatste decennium conflicten
ontstaan binnen de Baha'i over geld, over wiens reisagentschap de
boekingen krijgt voor de pelgrimstochten naar Haifa. Onlangs nog werd
700.000 dollar gestolen door de schatbewaarder van de beweging in
Houston. De site in Bagdad is razend belangrijk voor de beweging."

In de laatste Ridvan-boodschap werden de leden aangespoord geld in te
zamelen voor het World Center Endowment Fund. Er is sprake van
"noodzakelijke uitgaven" die dringend moeten worden gedekt. Kelly, die
schatbewaarder was in zijn Baha'i-gemeenschap, was hier zonder twijfel
van op de hoogte.
FG: "Ik denk dat het uiterst naïef zou zijn om te denken
dat Kelly niét onder immense druk van de Baha'i kwam te staan om de
oorlog mee te laten goedkeuren. Maar het is aan Lord Hutton om te
beslissen wat Kelly's visie was. Na 27 jaar lidmaatschap weet ik heus
wel hoe binnen de Baha'i naar de gunst van prominenten wordt gedongen en
hoe ze overtuigd worden. Op manieren die je je als buitenstaander niet
kan voorstellen."
Kelly verkoos zichzelf een definitieve stilte op te leggen. De
verontrustende uitspraken binnen zijn familie en onder collega's over
"duistere krachten die aan het werk waren" roepen nu  vragen op. Met
deze woorden leek Kelly - uiteraard - te doelen op de Britse
inlichtingendiensten of Blairs spin-doctors. Wie vertrouwd is met de
machtscenakels van de Baha'i is geneigd een mogelijke andere lezing te zien.
Dissidenten van de beweging zoals Glaysher noemen het goed mogelijk dat
Kelly op een of andere manier geïntimideerd werd als een
'convenant-breker', zoals de Baha'i zijn interne dwarsliggers noemt,
omdat hij 'de Zaak' in een slecht daglicht kon stellen. Zijn
geloofsgenoten uit Oxfordshire hebben ondertussen per brief een
spreekverbod gekregen. Alle communicatie verloopt via de secretaris,
Barney Leith, die tot dusver ook als enige Baha'i gehoord is door de
commissie-Hutton. Hij zei dat Kelly ten huize van de Kingdons niet over
het septemberdossier had gesproken, in tegenstelling tot wat het
gemuilkorfde echtpaar vertelde. Leith verklaarde eerder niet te weten of
de wetenschapper zelfmoord pleegde uit een of ander schuldbesef, maar
voegde er raadselachtig aan toe dat "de leer van de Baha'i sterk het
belang benadrukt dat... iemand zijn woord houdt."
Kelly deed dat op een angstaanjagend berekende manier. Tijdens de
Hutton-hoorzitting op 21 augustus haalde de Britse diplomaat Richard
Broucher een e-mail boven waarin Kelly "de vrees uitdrukte dat zijn
Iraakse contacten zich na een invasie verraden zouden voelen en dat
sommigen gedood konden worden als gevolg van zijn acties".
Toen Broucher vroeg wat er dan zou gebeuren, schreef Kelly terug met de
woorden: "Ik zal dan waarschijnlijk dood in het woud worden teruggevonden."


A crude computer translation

 

Dark strengths in the head of Kelly it was sometimes mentioned in small
zinnetje in a British newspaper, but nobody stood there so far real at
quiet. The British vn-wapeninspecteur David Kelly, who lay Bbc-reportage
controversial at basis to concerning ' thickens ' of Blairs file concerning
Saddams mass destruction weapons, was member of Baha'i-religie. A sect, says
its own dissidents, with bizarre hidden agenda in Iraq.
This were ' higher strengths ' where Kelly exactly for its dead concerning
spoke? Reported at Rabaey.
Last Monday testified Janice Kelly, examine widow of David, for
Hutton-commissie the those circumstances of its suicide on 18 July. In the
room you could hear a speld falls then the woman, who suffers from artritis,
by means of a video connection with its house in Oxfordshire its deposition
took off. After concerning the scientific career of David to have talked,
public indicter cut James Dingemans the belief of David Kelly.
- We have heard that Dr. Kelly a member became of Baha'i-geloof.
Weet you of it something? - Very little but. He kept that very private, for
himself. It just a couple had been suffered year, perhaps five or six years,
which I realised myself that he read the koran. He became more gently in the
ambulatory. In a certain way he went by a spiritual revelation. He read as
lot of concerning the subject and met a couple people. David went certainly
to a couple meetings in our region, up to zowat two years suffered.
Afterwards it decreased gradually.- Decreased ' afterwards it gradually?' -
Yes, in the field of meetings. To be belief diminished not.
That was zéér important for him, to on end. I nevertheless believe.- ' Weet
you for which decreased it gradually?' - I think that of speech vigils in
our region change the structure. In place of larger groups set limits the
meetings to contacts with two or three people. He found that less
comfortably.Aim of the sect: Bagdad  Janice Kelly did not know complete
truth. Or it was not asked there for by the public indicter. Or she did not
want cut. David Kelly the much more had been involved in the vigils of its
belief then outside world adopts. By the end of July leaks already the first
bulletins concerning speech which Kelly on 5 October 2002 spent for about
thirty Baha'i-leden in Oxfordshire. There he expressed himself mass
destruction arsenal according to the people present its concern concerning
the "interpretation" of information from the government file of September
concerning Saddams.
Kelly, which became in 1999 member, of the five thousand gelovigen counting
British Baha'i-gemeenschap, gave at huize van Geeta and Roger Kingdon to its
speech, in Abingdon, Oxfordshire. He spoke during forty minutes and even
gave slide-presentatie concerning its work as a weapon inspector in Iraq. He
finished with a question -- en-antwoordsessie concerning the file, which ten
days for that public had been made in a attempt the public get opinion
behind the war in Iraq. Kingdon explained after Kelly's dead that the
scientist had told that the information in the file was accuraat, but he
felt himself uncomfortably concerning the way in which the document was
interpreted.
Spin-doctors of regering-Blair told to the media that the report proved how
the Iraqi army could fire chemical and biological weapons, which the Iraki's
considerable quantities uranium from Africa could involve and that Iraq
within the one up to two years a nuclear weapon could produce within the
forty-five minutes as Saddam the necessary splijtstoffen could collect.
Bbc-journalist Andrew Gilligan threw by the end of May the pole-axe in the
hoenderhok by communicating that in the morning programme to Today van Radio
4 "anonymous, well-informed, sources" thought that the file was to make the
war acceptable for the people "thickened". That was, in a certain way, also
the vision of Kelly, which had spoken with the BBC.
Roger Kingdon explained in the British press that Kelly "ambiguously"
remained concerning he who he considered guilty to the wrong interpretation
of the file: the government, the media or both. Hutton-onderzoek, which
these yielded its first session interrogate wound up, will try get there as
from next week further definite answer.
The answer on one question it research in advance is able give.
Why does a 59 person whose birthday it is will sit scientist with
rijkgevulde career on a sigh of its pension three kilometres of house
against a tree to, does swallow he the artritismedicijn proxamolproxamol
proxamol of its woman and does put he is boyscoutsmes in its linkerpols?
According to critici Hutton-onderzoek take into account too little with its
Baha'i-geloof. Kelly, the couple shared Kingdon, and the other people
present more than only belief.
 They shared a religious organisation with a higher mission, of which end
aim in Bagdad lies.

By its vele travel considered as a weapon inspector to the Iraqi capital,
Kelly were belief-enjoyed by its as favoured getuige. In the dictatorial
Iraq of Saddam, where religion was oppressed, he could step in the foot
tracks of Baha'u'llah (Arab for ' god glorie ', Mr.). This Persian edelman
escaped half-way the nineteenth century to Bagdad after a captivity in
teheran, where he got a visioen concerning ' god wants for humanity '.
Baha'u'llah saw yourself as a new messenger who the contradictions from the
heritage of Mozes had reconcile, boeddha, Jesus and Mohammed.
For forty years he left writings after concerning its people - and society
picture which as the basis are seen today of Baha'i-geloof, which worldwide
already five millions partisans count in 200 countries. Their current
hoofdkwartier is itself in the Israeli Haifa but especially Bagdad has an
enormous symbolic meaning for the Baha'i. Beside the ' house of Baha'u'llah
' they claim there also the eigendomsrecht of the ' garden of Ridvan '
(paradise), a spot to the banks of the tigris where their founder in 1863,
got revelations after twelve days meditation.
That Kelly its scientific task for Vn-wapeninspectieteams and British
government has let influence by the Baha'i seems in the first place
far-fetched. Toch she is made today, however, plausible dissidente Baha'i,
whom already some years determines their liberal and mystic philosophy is
how more and more dominated by fundamentalist, sectaire, scope.
A dissident speaks  The intervention of Baha'i-administratie in Dr. Kelly's
will consider work seriously and examined must become, Frederick say
Glaysher in a conversation with the morning. Glaysher have been an American
academician from Michigan, and member of the Baha'i since 1976. Become all
Baha'i to have considered entirely obedient as them something it is asked.
Kelly no exception on that rule will be is. On the contrary. The
fundamentalisten have our movement possibly even what more with him worked
because he was such a valuable bekeerling, in imitation of Baha'u'llahs
judgements concerning prominent people.In the internetbiblioteek of the
Baha'i indeed many writings are retrieve of Abdul-Baha, Baha'u'llahs zoon
who took over the rudder of him from 1892 up to 1921, such as ' The
Importance or Guiding Distinguished Souls to the Cause ' - ' the importance
for famous individuals to the matter in Leiden '.
The ' matter ' of the current Baha'i is today no longer stipulated prophets,
but by the so-called Universal house or Justice in Haifa.
These internal did not prefer institution interfere themselves officially
with politically, but that rejects the dissidents with many examples.
"although the religion is governed by a preferred institution must that no
give account to the electorate", ex-Baha'i wrote riding Bacquet in the
profession booklet of the American Family foundation: The more, highest
institute becomes to have considered infallible. Behind liberal and social
irradiation authoritarian leidersschapsstructuur hide. Conformiteit are
enforced intimidation, sanctions, excommunicatie and verstoting fear for an
internal enemy. Baha'i are exhorted as much as possible personal sacrifices
to bring. Although they are exhorted to mix itself under other religions the
current world systems are considered, including Western democracy, as
inferior to the system of Baha'i-bestuur and look such as are doomed to
disappear.The ' matter ' is set out in five year plans. Glaysher exact to
that reconquering Iraq and the saint places a top priority of Baha'u'llah
for the belief is. For this reason Baha'i-leiding, true of its pacifist
philosophy, Amerikaans-Britse have never condemned the irruption in Iraq but
rather encouraged. That puts also a message of house or Justice as a result
of Ridvan-feest, in May of this year: The impact of the war in the Middle
East is not the less significant for the progress of our community of the
greatest name then evolution of the overall society. That the events of this
crisis directly influence an area with rich Baha'i-erfenis such as Iraq,
catch the eye.' dark strengths '  Partisans by the British and American
national control, in a circular being exhorted niét to will demonstrate
against the war.
Strangely, for a religion which defines himself as pacifist late.
The more, writings of the Baha'i seem the principle of Amerika's preventive
war seeing the fingers. They state that a conquest can a laudable matter be,
and there, are times where war the powerful basis becomes of peace.Laudably
the war also becomes for the grant of the Baha'i, says Glaysher. The house
of Baha'u'llah and the garden of Ridvan is key sites.
 The vastberadenheid has been already frequently announced to eigenen itself
the eigensdomrecht and new pilgrim harbours to make by the Baha'i. It is
well possible that one had one's eye on on the raised inkomenspotentieel.
There have arisen in the last decade conflicts within the Baha'i concerning
money, concerning whose travelling agency gets the charges for the pilgrim
excursions to Haifa. Recently still became 700.000 dollars stolen by of the
of the movement in Houston. The site in Bagdad is furious important for the
movement.In last Ridvan-boodschap the members were exhorted money in at
zamelen for the World Center Endowment Fund. There is talk of "necessary
expenditure" that urgent must be covered. Kelly, which of the was in its
Baha'i-gemeenschap, were informed of this without doubt.
FG: I think that it would be extremely naive think that
Kelly let approve niét under immense very of the Baha'i came to stand the
war. But it is to Lord decide hut barrel what Kelly's vision were. After 27
years membership weet I heus, however, how it is solicitted within the
Baha'i to the grace of prominent people and how they are persuaded. In
manners which you yourself if buitenstaander cannot present.Kelly preferred
themselves a definite imposing silence. alarming judgements its family and
under colleagues concerning "dark strengths which were to the work" recall
now questions. With these words seemed Kelly - of course - aim on the
British information services or Blairs spin-doctors. He who it is trusted
with the machtscenakels of the Baha'i is inclined a possible other see
reading.
Dissidents of the movement such as Glaysher call it well possible that Kelly
in or an other manner were intimidated as a '
convenant-brekerconvenant-breker convenant-breker ', as the Baha'i are
internal cross-pieces call, because he could put ' the matter ' in a bad
daglicht. To be belief-enjoyed Oxfordshire have in the meantime got a
spreekverbod by letter. All communication goes by means of the secretary,
Barney Leith, who is so far also heard as some Baha'i by commissie-Hutton.
He said that Kelly had not spoken at huize of the Kingdons concerning the
September file, in contrast to what the gemuilkorfde couple told. Leith
explained rather if not to know the scientist committed suicide from or an
other debt notion, but joined enigmatic that the leathers of the Baha'i
strongly emphasise the importance that... keeps someone its word.Kelly did
that in a terrifying calculated manner. During Hutton-hoorzitting on 21
augusts obtained the British diplomat Richard Broucher a e-mail above in
which Kelly expressed themselves "apprehension that Iraqi contacts have been
betrayed themselves after an invasion would feel and that some could be
killed as a result of its action".
When Broucher asked what would happen then, Kelly wrote back with the words:
I will be retrieved then probably dead in the
forest.

 


EVIDENCE grows... Dr. David Kelly & the Baha'i Faith > Bahai in Politics


Roger Kingdon versus Barney Leith's Account 
https://fglaysher.com/bahaicensorship/Kelly100502.htm 


Mai Pederson (Al-Sadat) Arab Kuwaiti American Baha'i 
https://fglaysher.com/bahaicensorship/KellyMai.htm 


Homepage